Wednesday, February 14, 2018

Jesus Tamil: எபிரேயர் 11:9-10

Jesus Tamil: எபிரேயர் 11:9-10: விசுவாசத்தினாலே அவன் வாக்குத்தத்தம்பண்ணப்பட்ட தேசத்திலே பரதேசியைப்போலச் சஞ்சரித்து, அந்த வாக்குத்தத்தத்திற்கு உடன் சுதந்தரராகிய ஈசாக்கோடும்...

No comments: